ขอขอบคุณที่เสียสละและอุทิศเวลาทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ขอขอบคุณที่เสียสละและอุทิศเวลาทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ตามที่ท่านได้เสียสละและอุทิศเวลาทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ และประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีการพัฒนาและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
  2. รองศาสตราจารย์บูรพา กาญจนบัตร
  3. นางสาวจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์
  4. นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์

รองศาสตราจารย์บูรพา กาญจนบัตร

นางสาวจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์

นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์

Gallery