ขอแสดงความยินดีนางสาวอำพัน วิมลวัฒนา

ขอแสดงความยินดีนางสาวอำพัน วิมลวัฒนา

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอแสดงความยินดี

นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา

ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป