ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์

ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์

ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป