ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร

ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร

ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป