สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี กับ นายโสภณ เมฆธน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี กับ นายโสภณ เมฆธน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอแสดงความยินดี กับ นายโสภณ เมฆธน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี