สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์