สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เป็น 1 ใน 7 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 47ง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการและสารบรรณ รวมทั้งสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ

1. ฝ่ายการประชุมและกิจการสภามหาวิทยาลัย

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้เกี่ยวข้องงานวิเคราะห์และประเมินผลงานงบประมาณรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

2. หน่วยตรวจสอบภายใน

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย รายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

แผนภูมิการบริหารสำนักงานสภาฯ