บุคลากรสำนักงานสภาฯ

นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

น.ส.พรทิพย์ พรชีวทิพย์

หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภาฯ

น.ส.สุนิสา ศรีวลีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกรรธิมา โต่นวุฒิ
นักจัดการงานทั่วไป

นางนิติ การสุวรรณ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

น.ส.นภา ศรีลิ้มพงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
น.ส.ชญานิศ ครุฑใจแผ้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
น.ส.ปนิดา บุญเรืองฤทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน