Author: administrator

Feb
05

ขอแสดงความยินดีนางสาวอำพัน วิมลวัฒนา

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
DETAIL
Feb
05

ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
DETAIL
Feb
02

ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ รักษากุล

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ รักษากุล ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
DETAIL
Feb
02

ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์ ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
DETAIL
Feb
02

ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี เวชประสิทธิ์

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี เวชประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
DETAIL
Feb
01

ขอขอบคุณที่เสียสละและอุทิศเวลาทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ตามที่ท่านได้เสียสละและอุทิศเวลาทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ และประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีการพัฒนาและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองศาสตราจารย์บูรพา กาญจนบัตร นางสาวจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองศาสตราจารย์บูรพา กาญจนบัตร นางสาวจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ Gallery
DETAIL
Dec
25

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
DETAIL
Dec
25

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี กับ นายโสภณ เมฆธน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดี กับ นายโสภณ เมฆธน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
DETAIL
Nov
12

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 10

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบปีที่ 10 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล การแต่งกาย : เช้า แต่งกายด้วยชุดไทย หรือ ชุดปฏิบัติงาน ช่วงเย็น บุคลากรมหาวิทยาลัยสวมใส่เสื้อโปโลมหาวิทยาลัย (สีฟ้า) นักศึกษาสวมใส่เสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัยประจำปี 2563 (ปกขาว-เขียว) และเปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาภายใน วันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 10 ปี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามโปสเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity line @navamin.u youtube pr@nmu
DETAIL
Nov
03

กรุงเทพมหานคร ร่วมมือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนาม MOU

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมด้วย นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ กทม. รองศาสตราจารย์ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษา และวิชาการทางด้านการแพทย์ การพยาบาลและสาธารณสุข โดยที่กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ตระหนักและเล็งเห็นร่วมกันถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุขและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานครและประเทศชาติ รวมไปถึงความร่วมมือในด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดข้อตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการจัดการศึกษาและวิชาการ Gallery Image
DETAIL

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save